Xu hướng xây văn phòng cho thuê Quận 7 năm 2021

𝐇𝐢ệ𝐧 𝐧𝐚𝐲, 𝐧𝐡â𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐜𝐡ỉ 𝐥à𝐦 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐭ạ𝐢 𝐯ă𝐧 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝟓𝟓% 𝐭𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧, 𝐜ò𝐧 𝐥ạ𝐢 𝐭á𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐩 ở 𝐧𝐡à, 𝐪𝐮á𝐧 𝐜à 𝐩𝐡ê, 𝐭𝐫ê𝐧 𝐱𝐞 𝐭𝐚𝐱𝐢. 𝐕à 𝐡ầ𝐮 𝐡ế𝐭 𝐜á𝐜 ô𝐧𝐠 𝐜𝐡ủ 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐜𝐡ỉ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭â𝐦 đế𝐧 𝐡𝐢ệ𝐮 𝐪𝐮ả 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜𝐡ứ 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐤𝐢ể𝐦 𝐬𝐨á𝐭 𝐧𝐡â𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 đế𝐧 𝐯ă𝐧 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐥â𝐮. 𝐕ì 𝐯ậ𝐲, 𝐧𝐡𝐮 𝐜ầ𝐮 𝐭𝐡𝐚𝐲 đổ𝐢, 𝐜ả𝐢 𝐭𝐢ế𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐯ă𝐧 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐥à𝐦 𝐯𝐢ệ𝐜, đã 𝐯à đ𝐚𝐧𝐠 đượ𝐜 𝐜á𝐜 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐩 𝐡ướ𝐧𝐠 đế𝐧. Đ𝐢ể𝐧 𝐡ì𝐧𝐡 𝐧𝐡ư 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞, 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤, 𝐘𝐚𝐡𝐨𝐨… 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐯ì 𝐬ử 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐯ă𝐧 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮𝐲ề𝐧 𝐭𝐡ố𝐧𝐠 𝐯ớ𝐢 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐛𝐢𝐧 𝐤𝐡ố𝐢 𝐡ộ𝐩 𝐤𝐡ô 𝐤𝐡𝐚𝐧, 𝐜𝐡ỗ 𝐧𝐠ồ𝐢 𝐭á𝐜𝐡 𝐛𝐢ệ𝐭, 𝐜á𝐜 𝐜ô𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐧à𝐲 đã 𝐭ạ𝐨 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐦ở, 𝐩𝐡ụ𝐜 𝐯ụ đ𝐚 𝐝ạ𝐧𝐠 𝐜á𝐜 𝐧𝐡𝐮 𝐜ầ𝐮 𝐥à𝐦 𝐯𝐢ệ𝐜 đơ𝐧 𝐥ẻ, 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐧𝐡ó𝐦, 𝐥à𝐦 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ầ𝐧 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐭𝐡𝐢ế𝐭 𝐛ị 𝐜ô𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡ệ 𝐡ỗ 𝐭𝐫ợ…

Xu hướng thay đổi hoạt động của giới văn phòng hiện nay là tất yếu, song không đáng lo ngại. Bởi đây chính là cơ hội để các nhà đầu tư nhìn lại mình, chứng tỏ khả năng tồn tại và đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như bắt kịp xu hướng tương lai. Mặt khác, các chủ đầu tư căn hộ mini có thể trao đổi, làm việc cùng khách hàng để thiết kế văn phòng đa dạng, linh hoạt. Còn với các tòa văn phòng cho thuê kiểu mẫu truyền thống, chủ đầu tư cũng cần có hình thức cải tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công ty thuê, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển văn phòng trong tương lai. Hơn nữa, họ cũng phải chú trọng đến công tác tiếp thị để có thể duy trì khách hàng hiện tại cũng như thu hút khách thuê mới trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Trước tình trạng này cho thấy, trong xu hướng phát triển chung của phân khúc văn phòng cho thuê, để thích nghi được sự thay đổi trong cách làm việc mới, các tòa văn phòng xây dựng lâu năm cần phải được nâng cấp tu sửa thường xuyên để có thể cạnh tranh với những dự án văn phòng mới gia nhập thị trường. Đặc biệt với xu hướng phát triển hiện nay, tương lai, mỗi tòa nhà văn phòng sẽ không đơn giản chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi cung cấp các dịch vụ chung như siêu thị, cà phê, phòng chơi dành cho trẻ em… Nếu đáp ứng được các yêu cầu này phòng cho thuê vẫn có đất sống khỏe.

𝚀𝚞ậ𝚗 𝟽 𝚌ó 𝚟ị 𝚝𝚛í 𝚌𝚑𝚒ế𝚗 𝚕ượ𝚌 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚝𝚑á𝚌 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞ỷ 𝚟à đườ𝚗𝚐 𝚋ộ, đồ𝚗𝚐 𝚝𝚑ờ𝚒 đâ𝚢 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚕à 𝚌ử𝚊 𝚗𝚐õ 𝚙𝚑í𝚊 𝙽𝚊𝚖 𝚌ủ𝚊 𝚃𝚑à𝚗𝚑 𝚙𝚑ố 𝙷ồ 𝙲𝚑í 𝙼𝚒𝚗𝚑, 𝚕à 𝚌ầ𝚞 𝚗ố𝚒 𝚖ở 𝚑ướ𝚗𝚐 𝚙𝚑á𝚝 𝚝𝚛𝚒ể𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚙𝚑ố 𝚟ớ𝚒 𝚋𝚒ể𝚗 Đô𝚗𝚐 𝚟à 𝚝𝚑ế 𝚐𝚒ớ𝚒. 𝚅ớ𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚐𝚒á 𝚝𝚛ị đó, 𝚚𝚞ậ𝚗 𝟽 𝚌ó đ𝚒ề𝚞 𝚔𝚒ệ𝚗 𝚝𝚑𝚞 𝚑ú𝚝 đầ𝚞 𝚝ư 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚟à 𝚗𝚐𝚘à𝚒 𝚗ướ𝚌. 𝙺𝚑𝚞 𝚌𝚑ế 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚃â𝚗 𝚃𝚑𝚞ậ𝚗 𝚝𝚛ê𝚗 đị𝚊 𝚋à𝚗 𝚚𝚞ậ𝚗 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚞 𝚌𝚑ế 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚕ớ𝚗 𝚟à 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚚𝚞ả 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚙𝚑ố.

𝙷𝚒ệ𝚗 𝚗𝚊𝚢 𝚝𝚛ê𝚗 đị𝚊 𝚋à𝚗 𝚚𝚞ậ𝚗 𝟽 đã 𝚟à đ𝚊𝚗𝚐 𝚑ì𝚗𝚑 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚖ộ𝚝 𝚜ố 𝚔𝚑𝚞 đô 𝚝𝚑ị 𝚖ớ𝚒 𝚗𝚑ư 𝚔𝚑𝚞 đô 𝚝𝚑ị 𝙿𝚑ú 𝙼ỹ 𝙷ư𝚗𝚐, 𝚔𝚑𝚞 đô 𝚝𝚑ị 𝙲𝚒𝚝𝚢𝚕𝚊𝚗𝚍 𝚁𝚒𝚟𝚎𝚛𝚜𝚒𝚍𝚎, 𝚔𝚑𝚞 đô 𝚝𝚑ị 𝙽𝚊𝚖 𝙿𝚑ú 𝚅𝚒𝚕𝚕𝚊𝚜, 𝚔𝚑𝚞 đô 𝚝𝚑ị 𝙷𝚒𝚖 𝙻𝚊𝚖 – 𝙺ê𝚗𝚑 𝚃ẻ…

Him Lam Kênh Tẻ ở phường Tân Hưng là khu dân cư phức hợp với chức năng thương mại cao cấp tại tầng trệt, góp phần mở rộng phát triển khu vực Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

̶t̶hô̶n̶g ̶t̶i̶n ̶dự á̶n ̶h̶i̶m ̶l̶a̶m ̶tâ̶n ̶hư̶n̶g ̶h̶i̶m ̶l̶a̶m ̶tâ̶n ̶hư̶n̶g (̶h̶i̶m ̶l̶a̶m ̶kê̶n̶h ̶tẻ) đượ̶c ̶q̶u̶y ̶h̶oạ̶c̶h đồ̶n̶g ̶bộ để ̶t̶rở ̶t̶hà̶n̶h ̶k̶h̶u ̶dâ̶n ̶cư ̶c̶a̶o ̶cấ̶p ̶hộ̶i đủ ̶cá̶c ̶t̶iê̶u ̶c̶h̶uẩ̶n ̶c̶h̶o ̶c̶uộ̶c ̶số̶n̶g ̶h̶iệ̶n đạ̶i. ̶bê̶n ̶cạ̶n̶h ̶cá̶c ̶hạ̶n̶g ̶mụ̶c ̶n̶hà ở đượ̶c ̶q̶u̶y ̶h̶oạ̶c̶h đồ̶n̶g ̶bộ, ̶dự á̶n ̶cò̶n ̶p̶há̶t ̶t̶r̶iể̶n ̶rấ̶t ̶n̶h̶iề̶u ̶hạ̶n̶g ̶mụ̶c ̶p̶hụ ̶t̶rợ đ̶i ̶kè̶m ̶n̶hư ̶k̶h̶u đạ̶i ̶s̶iê̶u ̶t̶hị ̶rộ̶n̶g ̶hơ̶n 3,1̶h̶a ̶d̶o ̶tậ̶p đ̶oà̶n ̶l̶o̶t̶t̶e – ̶hà̶n ̶q̶uố̶c ̶xâ̶y ̶dự̶n̶g, ̶k̶h̶u ̶t̶r̶u̶n̶g ̶tâ̶m ̶t̶hươ̶n̶g ̶mạ̶i – ̶tà̶i ̶c̶hí̶n̶h ̶n̶gâ̶n ̶hà̶n̶g ̶c̶hạ̶y ̶dọ̶c ̶t̶h̶e̶o ̶t̶u̶yế̶n đườ̶n̶g ̶bắ̶c – ̶n̶a̶m, ̶k̶h̶u ̶t̶rườ̶n̶g ̶họ̶c ̶c̶hấ̶t ̶lượ̶n̶g ̶c̶a̶o ̶rộ̶n̶g ̶hơ̶n 3̶h̶a ̶và ̶t̶rườ̶n̶g ̶mầ̶m ̶n̶o̶n ̶rộ̶n̶g 0,88̶h̶a, ̶k̶h̶u ̶t̶rò ̶c̶hơ̶i ̶t̶rí ̶t̶uệ ̶t̶rẻ ̶e̶m đầ̶u ̶t̶iê̶n ̶tạ̶i ̶v̶iệ̶t ̶n̶a̶m ̶v̶i̶k̶i̶d 3̶h̶a ̶và ̶rấ̶t ̶n̶h̶iề̶u ̶cô̶n̶g ̶v̶iê̶n ̶câ̶y ̶x̶a̶n̶h ̶và ̶hồ ̶s̶i̶n̶h ̶t̶há̶i.

𝙺𝚑𝚞 đô 𝚝𝚑ị 𝙿𝚑ú 𝙼ỹ 𝙷ư𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚔ế 𝚗𝚑ư 𝚖ộ𝚝 𝚔𝚑𝚞 đô 𝚝𝚑ị 𝚑𝚒ệ𝚗 đạ𝚒, 𝚚𝚞𝚢 𝚑𝚘ạ𝚌𝚑 𝚋à𝚒 𝚋ả𝚗, 𝚔𝚑𝚘𝚊 𝚑ọ𝚌 𝚟à đồ𝚗𝚐 𝚋ộ. 𝙲á𝚌 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚔ế đề𝚞 𝚑à𝚒 𝚑𝚘à 𝚟ớ𝚒 𝚌ả𝚗𝚑 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚑𝚒ê𝚗 𝚗𝚑𝚒ê𝚗, 𝚖ậ𝚝 độ 𝚌â𝚢 𝚡𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚊𝚘 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚃𝚙.𝙷𝙲𝙼 𝚐𝚒ú𝚙 𝚌ư 𝚍â𝚗 𝚗ơ𝚒 đâ𝚢 𝚜ố𝚗𝚐 𝚝ậ𝚗 𝚑ưở𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚖ô𝚒 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚕à𝚗𝚑 𝚟à 𝚝𝚑ư 𝚐𝚒ã𝚗. 𝙽𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑ậ𝚗 đị𝚗𝚑, 𝚝í𝚗𝚑 𝚝ớ𝚒 𝚝𝚑ờ𝚒 đ𝚒ể𝚖 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒, 𝚔𝚑ó 𝚌ó 𝚖ộ𝚝 𝚔𝚑𝚞 đô 𝚝𝚑ị 𝚖ớ𝚒 𝚗à𝚘 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚝𝚑ế đượ𝚌 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚌ủ𝚊 𝙿𝚑ú 𝙼ỹ 𝙷ư𝚗𝚐 – 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚑𝚒ệ𝚞 đô 𝚝𝚑ị 𝚑𝚒ệ𝚗 đạ𝚒 đã đượ𝚌 𝚡â𝚢 𝚍ự𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚜𝚞ố𝚝 𝟸 𝚝𝚑ậ𝚙 𝚔ỷ 𝚚𝚞𝚊. 𝙺𝚑𝚊𝚒 𝚝𝚑á𝚌, 𝚚𝚞𝚢 𝚑𝚘ạ𝚌𝚑 𝚖ả𝚗𝚑 đấ𝚝 đầ𝚖 𝚕ầ𝚢 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚌ô𝚗𝚐, 𝚐𝚒ờ đâ𝚢, 𝚔𝚑𝚞 đô 𝚝𝚑ị 𝙿𝚑ú 𝙼ỹ 𝙷ư𝚗𝚐 𝚝𝚛ở 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚋𝚒ể𝚞 𝚝ượ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚕ố𝚒 𝚜ố𝚗𝚐 𝚟ă𝚗 𝚖𝚒𝚗𝚑, 𝚌ộ𝚗𝚐 đồ𝚗𝚐 𝚌ư 𝚍â𝚗 𝚙𝚑á𝚝 𝚝𝚛𝚒ể𝚗 𝚑à𝚒 𝚑𝚘à, đ𝚊 𝚍ạ𝚗𝚐 𝚟ề 𝚟ă𝚗 𝚑𝚘á.

Đánh giá phòng/căn hộ cho thuê Quận 7 năm 20201

Đất nền 5×15 phường Tân Hưng cạnh Riverside Quận 7 sổ hồng 2020

ℭầ𝔲 𝔗𝔥ủ 𝔗𝔥𝔦ê𝔪 4 – 𝔗ổ𝔫𝔤 𝔳ố𝔫 đầ𝔲 𝔱ư năm 2021 𝔩ê𝔫 đế𝔫 5200 𝔱ỷ đồ𝔫𝔤

𝔗𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔱ươ𝔫𝔤 𝔩𝔞𝔦, ℭầ𝔲 𝔗𝔥ủ 𝔗𝔥𝔦ê𝔪 4 𝔨ế𝔱 𝔫ố𝔦 𝔨𝔥𝔲 đô 𝔱𝔥ị 𝔗𝔥ủ 𝔱𝔥𝔦ê𝔪 𝔰ẽ 𝔠ó 𝔪ứ𝔠 đầ𝔲 𝔱ư 𝔥ơ𝔫 5.200 𝔱ỷ đồ𝔫𝔤 𝔡𝔬 𝔠ô𝔫𝔤 𝔱𝔶 ℭ𝔓 𝔓𝔥á𝔱 Đạ𝔱 𝔩à𝔪 𝔫𝔥à đầ𝔲 𝔱ư. 𝔇ự á𝔫 đ𝔞𝔫𝔤 đượ𝔠 đố𝔠 𝔱𝔥ú𝔠 𝔨𝔥ở𝔦 𝔠ô𝔫𝔤 𝔰ớ𝔪 để 𝔤𝔦ả𝔦 𝔮𝔲𝔶ế𝔱 𝔳ấ𝔫 đề ù𝔫 𝔱ắ𝔠 𝔤𝔦𝔞𝔬 𝔱𝔥ô𝔫𝔤 𝔱ừ 𝔭𝔥í𝔞 𝔑𝔞𝔪 𝔳ề 𝔨𝔥𝔲 𝔱𝔯𝔲𝔫𝔤 𝔱â𝔪 𝔱𝔥à𝔫𝔥 𝔭𝔥ố.

Vị trí 𝔠ầ𝔲 𝔗𝔥ủ 𝔗𝔥𝔦ê𝔪 4.


𝔖𝔞𝔲 𝔨𝔥𝔦 𝔥𝔬à𝔫 𝔱𝔥à𝔫𝔥, 𝔠ầ𝔲 𝔗𝔥ủ 𝔗𝔥𝔦ê𝔪 4 𝔰ẽ 𝔤𝔦ú𝔭 𝔤𝔦ả𝔦 𝔱ỏ𝔞 á𝔭 𝔩ự𝔠 𝔤𝔦𝔞𝔬 𝔱𝔥ô𝔫𝔤.

ℭầ𝔲 𝔗𝔥ủ 𝔗𝔥𝔦ê𝔪 4 đượ𝔠 𝔵â𝔶 𝔡ự𝔫𝔤 𝔳ớ𝔦 độ 𝔡à𝔦 𝔨𝔥𝔬ả𝔫𝔤 2.1𝔨𝔪, đượ𝔠 𝔱𝔥𝔦ế𝔱 𝔨ế 𝔱𝔥𝔢𝔬 𝔨𝔦ể𝔲 𝔠ầ𝔲 𝔡â𝔶 𝔳ă𝔫𝔤 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 đó 𝔠â𝔶 𝔠ầ𝔲 𝔠𝔥í𝔫𝔥 𝔫ố𝔦 𝔱ừ 𝔔𝔲ậ𝔫 7 đế𝔫 𝔠𝔲ố𝔦 𝔔𝔲ậ𝔫 2 𝔠ó 6 𝔩à𝔫 𝔵𝔢 𝔯ộ𝔫𝔤 28𝔪, 𝔠𝔥ị𝔲 đượ𝔠 độ𝔫𝔤 đấ𝔱 𝔠ấ𝔭 độ 7. ℭầ𝔲 𝔰ố 4 𝔤ồ𝔪 𝔭𝔥ầ𝔫 𝔠ầ𝔲 𝔠𝔥í𝔫𝔥 𝔫ố𝔦 𝔔𝔲ậ𝔫 2 𝔳à 𝔔𝔲ậ𝔫 7 𝔳ớ𝔦 6 𝔩à𝔫 𝔵𝔢, 𝔭𝔥ầ𝔫 𝔠ầ𝔲 𝔡ẫ𝔫 𝔱𝔯ê𝔫 đ𝔬ạ𝔫 đườ𝔫𝔤 𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔙ă𝔫 𝔏𝔦𝔫𝔥 𝔱𝔯ướ𝔠 𝔫ú𝔱 𝔤𝔦𝔞𝔬 𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔙ă𝔫 𝔏𝔦𝔫𝔥 𝔳à ℭầ𝔲 𝔗â𝔫 𝔗𝔥𝔲ậ𝔫 2. 𝔑𝔤𝔬à𝔦 𝔯𝔞 𝔠ò𝔫 𝔠ó 2 𝔫𝔥á𝔫𝔥 𝔠ầ𝔲 𝔡ẫ𝔫 𝔑1 𝔳à 𝔑2 𝔱ừ 𝔠ầ𝔲 𝔠𝔥í𝔫𝔥 𝔭𝔥í𝔞 𝔟ê𝔫 𝔔𝔲ậ𝔫 7 𝔵𝔲ố𝔫𝔤 đườ𝔫𝔤 ℌ𝔲ỳ𝔫𝔥 𝔗ấ𝔫 𝔓𝔥á𝔱.

𝔜ê𝔲 𝔠ầ𝔲 đượ𝔠 đặ𝔱 𝔯𝔞 đó 𝔩à 𝔱𝔥𝔦ế𝔱 𝔨ế 𝔠ô𝔫𝔤 𝔱𝔯ì𝔫𝔥 𝔭𝔥ả𝔦 𝔥à𝔦 𝔥ò𝔞 𝔳ớ𝔦 𝔠ả𝔫𝔥 𝔮𝔲𝔞𝔫 𝔠𝔥𝔲𝔫𝔤, “𝔥ò𝔞 𝔪ộ𝔱 𝔫𝔥ị𝔭” 𝔳ớ𝔦 𝔡ò𝔫𝔤 𝔰ô𝔫𝔤 𝔩𝔲𝔫𝔤 𝔩𝔦𝔫𝔥 𝔳à 𝔱𝔥ơ 𝔪ộ𝔫𝔤. Đặ𝔠 𝔟𝔦ệ𝔱, 𝔤𝔦ả𝔦 𝔭𝔥á𝔭 𝔱𝔥𝔦ế𝔱 𝔨ế đượ𝔠 đư𝔞 𝔯𝔞 𝔠𝔥𝔬 𝔡ự á𝔫 đò𝔦 𝔥ỏ𝔦 𝔭𝔥ả𝔦 𝔪𝔞𝔫𝔤 𝔱í𝔫𝔥 độ𝔠 đá𝔬 𝔳à 𝔫ổ𝔦 𝔟ậ𝔱 𝔥ướ𝔫𝔤 𝔱ớ𝔦 𝔪ụ𝔠 đí𝔠𝔥 𝔱ạ𝔬 đ𝔦ể𝔪 𝔫𝔥ấ𝔫 ấ𝔫 𝔱ượ𝔫𝔤 𝔨ế𝔱 𝔫ố𝔦 𝔔𝔲ậ𝔫 2 𝔳à 𝔔𝔲ậ𝔫 7.

Tʜᴇᴏ ᴋế ʜᴏạᴄʜ﹐ ᴄầᴜ Tʜủ Tʜɪêᴍ 4 ᴄó ᴛổɴɢ ᴄʜɪềᴜ ᴅàɪ ᴋʜᴏảɴɢ 2﹒160 ᴍ﹐ đượᴄ xâʏ ᴅựɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ qᴜậɴ 2 ᴠà qᴜậɴ 7﹒ Bắᴛ đầᴜ ᴛừ ᴛʀướᴄ ɢɪᴀᴏ ʟộ ᴄầᴜ Tâɴ Tʜᴜậɴ 2 – Nɢᴜʏễɴ Văɴ Lɪɴʜ (ᴋʜᴏảɴɢ 200 ᴍ ᴠề ᴘʜíᴀ ɢɪᴀᴏ ʟộ ᴛʀụᴄ đườɴɢ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Lɪɴʜ – Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜậᴘ)﹐ đɪ ᴅọᴄ ᴛʜᴇᴏ đườɴɢ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Lɪɴʜ ʜɪệɴ ʜữᴜ﹐ đếɴ ɴɢã ᴛư ɢɪᴀᴏ ᴠớɪ Hᴜỳɴʜ Tấɴ Pʜáᴛ ʀẽ ᴛʀáɪ﹐ ᴋếᴛ ɴốɪ ᴠàᴏ đườɴɢ Lưᴜ Tʀọɴɢ Lư﹒ Vị ᴛʀí qᴜʏ ʜᴏạᴄʜ ᴄầᴜ Tʜủ Tʜɪêᴍ 4 ᴄắᴛ qᴜᴀ ᴋʜᴜ ᴄảɴɢ Tâɴ Tʜᴜậɴ﹐ ᴠượᴛ qᴜᴀ ꜱôɴɢ Sàɪ Gòɴ ᴠà ɴốɪ ᴠớɪ ᴋʜᴜ đô ᴛʜị ᴍớɪ Tʜủ Tʜɪêᴍ (qᴜậɴ 2) ᴛạɪ đườɴɢ ᴛʀụᴄ Bắᴄ Nᴀᴍ﹐ ꜱᴀᴜ đó ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ᴛạɪ đɪểᴍ ɢɪᴀᴏ ᴠớɪ ᴛᴜʏếɴ R4﹒